Glycyrrhiza glabra

Primary tabs

Glycyrrhiza glabra

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Glycyrrhiza_glabra_B1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 3indigenousA
Division 4indigenousB
Division 5indigenousB
Division 7indigenousC
A. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus III. in Willdenowia 33. 2003, B. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977, C. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus V. in Willdenowia 36. 2006

Altitudinal range

050 mD,E
D. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977, E. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus V. in Willdenowia 36. 2006